STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
15404672 GROUP Đạt yêu cầu 0.12 8.3M C++ (g++ 5.1)
15170439 LUBENICA 100.0 2.69 33M C++14 (g++ 5.1)
15136918 VMELLIP 100.0 6.55 52M C++14 (g++ 5.1)
15086053 FFLOW Đạt yêu cầu 0.07 3.6M C++14 (g++ 5.1)
14749924 NKBUILD 100.0 0.10 4.5M C++14 (g++ 5.1)
14514059 KTUAN Đạt yêu cầu 1.27 137M C++ (g++ 4.3.2)
13305713 VORAIN 100.0 17.23 95M C++ (g++ 4.3.2)
13305706 VOTREE 100.0 3.81 19M C++ (g++ 4.3.2)
13234903 POST Đạt yêu cầu 0.00 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
13176668 PVOI14_3 100.0 0.95 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
13176274 PVOI14_2 100.0 2.71 50M C++ (g++ 4.3.2)
13176196 PVOI14_1 100.0 1.04 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12976030 WINNER 100.0 2.44 3.5M C++ (g++ 4.3.2)
12939802 VMGCDSUM 100.0 8.00 4.1M C++ (g++ 4.3.2)
12939790 VMHCN 100.0 1.67 6.4M C++ (g++ 4.3.2)
12939780 VMREL6 100.0 0.00 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
12928308 HBTLAST 100.0 4.58 9.7M C++ (g++ 4.3.2)
12928253 EXPAR Đạt yêu cầu 0.59 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
12926861 VPDOMINO 100.0 1.66 7.8M C++ (g++ 4.3.2)
12921231 SPSE 100.0 1.08 3.2M C++ (g++ 4.3.2)
12828051 KINGDOMS 100.0 4.32 8.1M C++ (g++ 5.1)
12631532 MINCOST Đạt yêu cầu 0.16 3.2M C++ (g++ 4.3.2)
12630405 METERAIN Đạt yêu cầu 0.00 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
12586685 FMATCH Đạt yêu cầu 0.34 4.1M C++ (g++ 4.3.2)
12586679 FMATCH Đạt yêu cầu 0.69 4.4M C++ (g++ 5.1)
12586293 MATCH1 Đạt yêu cầu 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12570842 MATCH2 Đạt yêu cầu 0.00 6.5M C++ (g++ 4.3.2)
12566995 FFLOW Đạt yêu cầu 0.02 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
12560483 OPTCUT Đạt yêu cầu 2.11 49M C++ (g++ 4.3.2)
12558510 MCQUERY Đạt yêu cầu 0.30 3.1M C++ (g++ 4.3.2)
12428834 VMROOK 100.0 0.43 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
12413451 POST3 Đúng một phần 0.00 5.7M Awk (gawk-4.1.1)
12317659 HSPC14L Đạt yêu cầu 0.06 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12317596 HSPC14J Đạt yêu cầu 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12317577 HSPC14I Đạt yêu cầu 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12317330 VMHEARTS 100.0 0.00 1.6M Text (plain text)
12317316 WELL2 Đạt yêu cầu 0.12 4.1M C++ (g++ 4.3.2)
12237124 VMATRIX 100.0 0.72 14M C++ (g++ 4.3.2)
12237119 VQUERY 100.0 0.84 118M C++ (g++ 4.3.2)
12236921 VMST 100.0 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
11239340 MEO 60.0 0.08 12M C++ (g++ 4.3.2)
10806243 BALLGMVN 100.0 1.88 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
10806134 AZNET 100.0 1.84 5.1M C++ (g++ 4.3.2)
10803431 LCS2X 100.0 4.01 38M C++ (g++ 4.3.2)
10803253 JOBSET 100.0 0.00 3.0M C++ (g++ 4.3.2)
10802818 MINROAD 100.0 0.78 7.3M C++ (g++ 4.3.2)
10717933 VOBRACK 100.0 0.21 42M C++ (g++ 4.3.2)
10717930 VOBOARD3 100.0 4.57 4.6M C++ (g++ 4.3.2)
10717925 VOBOARD2 100.0 1.60 47M C++ (g++ 4.3.2)
10717922 VOPLANE 90.0 0.69 2.8M C++ (g++ 4.3.2)