STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
15427386 RTF Đạt yêu cầu 0.01 3.6M C++14 (g++ 5.1)
15426841 RTF Kết quả sai 0.00 3.6M C++14 (g++ 5.1)
15426805 RTF Kết quả sai 0.00 3.6M C++14 (g++ 5.1)
15424480 MMINPER Đạt yêu cầu 0.05 3.8M C++ (g++ 5.1)
15424451 MMINPER Quá thời gian -1.00 3.8M C++ (g++ 5.1)
15424156 BALLGAME Đạt yêu cầu 0.42 8.0M C++ (g++ 5.1)
15423598 MMATRIX Đạt yêu cầu 0.00 3.4M C++ (g++ 5.1)
15419123 VOCACTUS 100.0 0.72 12M C++ (g++ 5.1)
15419062 VOCACTUS 90.0 0.64 12M C++ (g++ 5.1)
15402706 REGIONS 100.0 5.96 116M C++14 (g++ 5.1)
15402662 REGIONS 96.0 5.85 117M C++14 (g++ 5.1)
15400052 REGIONS 90.0 12.20 138M C++14 (g++ 5.1)
15399854 REGIONS 72.0 7.60 154M C++14 (g++ 5.1)
15395580 NHREMIND 100.0 7.01 227M C++14 (g++ 5.1)
15357409 LQDRACE 95.0 2.93 24M C++14 (g++ 5.1)
15356841 CRITICAL 100.0 0.29 13M C++14 (g++ 5.1)
15262169 JEWELNB 100.0 3.79 19M C++ (g++ 5.1)
15256983 PBCJUMP 100.0 0.60 11M C++ (g++ 5.1)
15241750 GANNHAT Đạt yêu cầu 1.13 46M C++ (g++ 5.1)
15241738 GANNHAT Quá thời gian -1.00 46M C++ (g++ 5.1)
15228614 BLAND 100.0 1.30 1.1M Pascal (fpc 2.6.4)
15228582 BLAND 0.0 0.00 0k Pascal (fpc 2.6.4)
15228563 BLAND 0.0 0.00 0k Pascal (fpc 2.6.4)
15217894 NKGSHOW 100.0 2.77 4.3M C++14 (g++ 5.1)
15217890 NKGSHOW Lỗi biên dịch -1.00 - C++ (g++ 5.1)
15208478 C11SEQ 100.0 0.32 4.9M C++ (g++ 5.1)
15207893 VMSINCOS 100.0 6.24 15M C++ (g++ 5.1)
15207545 VMSINCOS 45.0 4.52 21M C++ (g++ 5.1)
15207526 VMSINCOS 45.0 2.75 15M C++ (g++ 5.1)
15195605 LCS2X 100.0 1.66 12M C++ (g++ 5.1)
15195586 LCS2X 58.0 0.66 12M C++ (g++ 5.1)
15195573 LCS2X 58.0 1.83 12M C++ (g++ 5.1)
15191871 QMAX3VN Quá thời gian -1.00 4.9M C++ (g++ 5.1)
15191835 QMAX3VN Quá thời gian -1.00 4.9M C++ (g++ 5.1)
15191610 QMAX3VN Lỗi thực thi 0.00 3.4M C++ (g++ 5.1)
15191583 QMAX3VN Quá thời gian -1.00 4.9M C++ (g++ 5.1)
15191417 QMAX3VN Kết quả sai 0.00 3.4M C++ (g++ 5.1)
15187324 ORDERSET Đạt yêu cầu 0.35 7.9M C++ (g++ 5.1)
15187308 ORDERSET Đạt yêu cầu 0.55 8.0M C++ (g++ 5.1)
15187299 ORDERSET Lỗi biên dịch -1.00 - C++ (g++ 4.3.2)
15136176 NSRAIL 100.0 1.59 12M C++ (g++ 4.3.2)
15136133 NSRAIL 77.0 0.29 7.6M C++ (g++ 4.3.2)
15135196 TNHWIFI Đạt yêu cầu 0.40 118M C++ (g++ 4.3.2)
15108416 MEO 100.0 2.37 4.3M C++14 (g++ 5.1)
15103136 ILSBIN 100.0 0.21 4.0M C++14 (g++ 5.1)
15092864 POSLOZI Quá thời gian -1.00 84M C++14 (g++ 5.1)
15092192 NTBANK Đạt yêu cầu 0.52 7.7M C++14 (g++ 5.1)
15092162 NTBANK Quá thời gian -1.00 7.8M C++14 (g++ 5.1)
15091412 NTBANK Quá thời gian -1.00 14M C++14 (g++ 5.1)
15087950 OLDMAPS 100.0 0.49 4.2M C++14 (g++ 5.1)