STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
12615875 ROADS Đạt yêu cầu 0.17 16M Pascal (fpc 2.6.4)
12439059 VOS2SUM 100.0 29.23 239M C++ (g++ 4.3.2)
12438283 SUBSTR Đạt yêu cầu 0.06 8.4M C++ (g++ 4.3.2)
12344637 C11ANT2 100.0 6.20 6.6M C++ (g++ 4.3.2)
12322895 C11SUM 100.0 0.36 10M C++ (g++ 4.3.2)
12252803 PALINY Đạt yêu cầu 0.07 3.9M C++ (g++ 4.3.2)
12251880 AZNET 100.0 1.88 4.4M C++ (g++ 4.3.2)
12245649 AZNET 63.0 1.58 4.6M C++ (g++ 5.1)
12236612 SWAPB 100.0 2.88 6.6M C++ (g++ 4.3.2)
12236414 VMMARBLE 30.0 0.10 18M C++ (g++ 4.3.2)
12236393 VMWTREE 60.0 31.09 30M C++ (g++ 4.3.2)
12236229 VMREL6 100.0 0.00 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
12236097 QMAX2 Đạt yêu cầu 0.09 3.1M C++ (g++ 4.3.2)
12236037 QMAX Đạt yêu cầu 0.05 4.5M C++ (g++ 4.3.2)
12229987 KPLANK 100.0 3.80 14M C++ (g++ 4.3.2)
12225355 VMAZE 100.0 11.97 42M C++ (g++ 4.3.2)
12222789 VMGOLD 100.0 3.91 4.0M C++ (g++ 4.3.2)
12222764 VMST 100.0 0.00 3.7M C++ (g++ 4.3.2)
12222757 VMHCN 70.0 0.81 40M C++ (g++ 4.3.2)
12222753 VMCOFFEE 50.0 0.00 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
12222743 VMQUABEO 100.0 3.21 10M C++ (g++ 4.3.2)
12128558 VMATRIX 100.0 3.29 18M C++ (g++ 4.3.2)
12122029 VMPRINCE 50.0 1.06 22M C++ (g++ 4.3.2)
12105199 ROADS Đạt yêu cầu 0.81 7.0M C++ (g++ 4.3.2)
12046964 HSPC14I Đạt yêu cầu 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
12046905 HSPC14J Đạt yêu cầu 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
12043944 VMCANDLE 100.0 0.00 3.2M C++ (g++ 5.1)
12043695 VMGCDSUM 100.0 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
11483305 DHLEXP 100.0 0.00 3.3M C++ (g++ 4.3.2)
11478466 DHSERV 100.0 0.61 7.3M C++ (g++ 4.3.2)
11477936 DHFUNC 100.0 2.88 5.0M C++ (g++ 4.3.2)
11477267 DHRECT 100.0 0.36 3.8M C++ (g++ 4.3.2)
10799735 LCS2X 0.0 0.00 0k C++ (g++ 4.3.2)
10798309 MINROAD 100.0 1.05 8.4M C++ (g++ 4.3.2)
10550221 TOURS13 78.0 5.30 7.5M C++ (g++ 4.3.2)
10548975 C11SEQ 100.0 6.48 7.6M C++ (g++ 4.3.2)
10548306 GRAPH_ 100.0 0.82 3.7M C++ (g++ 4.3.2)
10548191 TJALG 100.0 0.75 3.6M C++ (g++ 4.3.2)
10546373 BIGNUM Đạt yêu cầu 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
10345498 MATCH1 Đạt yêu cầu 0.00 3.0M C++ (g++ 4.3.2)
10041679 QBGAME 100.0 1.41 23M C++ (g++ 4.3.2)
9998989 TREEK Đạt yêu cầu 1.25 6.6M C++ (g++ 4.3.2)
9998980 QBTREEK Đạt yêu cầu 1.45 6.6M C++ (g++ 4.3.2)
9892250 NKPANO 100.0 0.00 9.5M C++ (g++ 4.3.2)
9892125 DIVSEQQ 100.0 9.77 11M C++ (g++ 4.3.2)
9766622 VMBW 100.0 0.79 9.2M C++ (g++ 4.3.2)
9766620 VMCXG 65.0 1.31 31M Pascal (fpc 2.6.4)
9766616 VMTRIP 6.0 0.05 30M C++ (g++ 4.3.2)
9766612 VMDOM2 100.0 0.02 976k Pascal (fpc 2.6.4)
9766611 VMSCALE 20.0 0.27 382M Pascal (fpc 2.6.4)