STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
13554993 BOUNCE Đạt yêu cầu 10.88 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
13184226 VOSMAXK 100.0 2.44 10M C++ (g++ 4.3.2)
12964314 VOSGAME 100.0 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12928012 VOSTREE2 100.0 1.43 8.5M C++ (g++ 4.3.2)
12927654 HBTLAST 100.0 4.96 6.6M C++ (g++ 4.3.2)
12926895 VPDOMINO 100.0 1.35 6.7M C++ (g++ 4.3.2)
12925092 HBTLCA Đạt yêu cầu 0.59 23M C++ (g++ 4.3.2)
12925053 PKADKP Đạt yêu cầu 0.58 15M C++ (g++ 4.3.2)
12921383 PKGROUP 100.0 0.46 3.9M C++ (g++ 4.3.2)
12455129 HEADQRT Đạt yêu cầu 0.06 3.1M C++ (g++ 4.3.2)
12268029 LQDGONME Đạt yêu cầu 0.00 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
12239506 SEC 7.0 0.00 12M C++ (g++ 4.3.2)
10985303 NKGSHOW 100.0 17.41 6.7M C++ (g++ 4.3.2)
10957019 NKLUCK 100.0 19.50 14M C++ (g++ 4.3.2)
10619782 VOSNET 100.0 2.78 5.1M C++ (g++ 4.3.2)
10619703 C11PINES 100.0 0.00 6.6M C++ (g++ 4.3.2)
10527429 DIFFSTR 100.0 0.22 15M C++ (g++ 4.3.2)
10526867 REKMP 100.0 0.03 11M C++ (g++ 4.3.2)
10526857 C11XOA 100.0 1.38 1400M Java (JavaSE 8u51)
10526849 C11XOA 0.0 0.00 0k C++ (g++ 4.3.2)
10387451 TOINCSEQ 100.0 0.29 3.6M C++ (g++ 4.3.2)
10067549 SKWLTH Đạt yêu cầu 0.02 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
10067402 SKFIB Đạt yêu cầu 3.34 34M C++ (g++ 4.3.2)
10066794 DPER Đạt yêu cầu 5.94 194M C++ (g++ 4.3.2)
10066688 TREEK Đạt yêu cầu 0.23 3.1M C++ (g++ 4.3.2)
10066672 CHEAP Đạt yêu cầu 3.85 66M C++ (g++ 4.3.2)
9782005 VMSUBSTR 80.0 0.16 3.6M C++ (g++ 4.3.2)
9731189 QVSICK 100.0 0.27 23M C++ (g++ 4.3.2)
9623633 NDCCARD Đạt yêu cầu 0.16 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
9194935 CARDSHUF Đạt yêu cầu 0.58 7.3M C++ (g++ 4.3.2)
9190443 CARDS Đạt yêu cầu 0.89 5.8M C++ (g++ 4.3.2)
9188352 TWIST Đạt yêu cầu 0.62 7.2M C++ (g++ 4.3.2)
9138458 HWAYADS 100.0 2.55 20M C++ (g++ 4.3.2)
8951992 ASSIGN4 Đạt yêu cầu 0.32 3.0M C++ (g++ 4.3.2)
8945469 NKLEAVES 100.0 0.44 16M C++ (g++ 4.3.2)
8931407 PLACE 100.0 6.85 72M C++ (g++ 4.3.2)
8930673 QBAGENTS Đạt yêu cầu 0.03 4.8M C++ (g++ 4.3.2)
8923966 VODEFEND 33.0 0.27 5.1M C++ (g++ 4.3.2)
8923687 DBRACKET Đạt yêu cầu 0.82 11M C++ (g++ 4.3.2)
8919095 DTKSUB Đạt yêu cầu 0.05 8.1M C++ (g++ 5.1)
8895845 NRS 100.0 0.36 6.6M C++ (g++ 4.3.2)
8894248 LIS2VN Đạt yêu cầu 0.15 6.0M C++ (g++ 4.3.2)
8888752 FUKU11J Đạt yêu cầu 0.16 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
8881376 FZ10B Đạt yêu cầu 0.87 3.5M C++ (g++ 4.3.2)
8880739 DTCSTR Đạt yêu cầu 0.12 19M C++ (g++ 5.1)
8875710 AREATRI 100.0 12.02 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
8875438 DTOGRADA 100.0 5.06 33M C++ (g++ 4.3.2)
8860801 ADS Đạt yêu cầu 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
8838447 DOMINO88 Đạt yêu cầu 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
8836009 FUKU11G Đạt yêu cầu 0.06 2.8M C++ (g++ 4.3.2)