STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
13825009 VOITSORT 100.0 0.41 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
13819182 MINCUT 100.0 9.41 10M C++ (g++ 4.3.2)
13819175 VODIVIDE 100.0 1.68 98M C++ (g++ 4.3.2)
13811348 DTTUI2 100.0 0.01 7.0M C++ (g++ 4.3.2)
13756243 CRYPTKEY 100.0 7.10 3.0M C++ (g++ 4.3.2)
13755952 REFORM 100.0 2.44 9.4M C++ (g++ 4.3.2)
13755779 TFIELD 100.0 1.56 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
13279191 C11COMP 100.0 11.80 10M C++ (g++ 4.3.2)
12514824 KKDD 100.0 7.62 67M C++ (g++ 5.1)
12513445 KKDD 0.0 0.00 0k C++ (g++ 4.3.2)
12421915 KINGDOM 100.0 0.04 3.2M C++ (g++ 4.3.2)
12210154 VMMARBLE 30.0 0.05 7.0M C++ (g++ 4.3.2)
11905770 C11CAL 100.0 28.52 6.0M C++ (g++ 5.1)
11896929 QBSELECT 100.0 0.55 4.0M C++ (g++ 5.1)
11133775 NKNUMFRE 100.0 4.40 178M Java (JavaSE 8u51)
11133651 POST Đạt yêu cầu 0.28 179M Java (JavaSE 8u51)
11131234 NKNUMFRE 100.0 0.00 0k Perl 6 (rakudo-2014-07)
10415560 NKINV 0.0 0.00 0k C++ (g++ 4.3.2)
10162587 SKFIB Đạt yêu cầu 3.03 32M Pascal (fpc 2.6.4)
10052181 LQDFARM 100.0 0.52 992k Pascal (fpc 2.6.4)
10041508 QBSCHOOL Đạt yêu cầu 0.05 6.6M C++ (g++ 4.3.2)
10037675 SKFIB Đạt yêu cầu 2.59 34M C++ (g++ 4.3.2)
10028045 UPGRANET 100.0 4.84 28M C++ (g++ 4.3.2)
10027031 SKWLTH Đạt yêu cầu 0.01 3.2M C++ (g++ 4.3.2)
10023538 SKWLTH Đạt yêu cầu 0.00 1.0M Pascal (fpc 2.6.4)
9991667 QBHEAP Đạt yêu cầu 0.10 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9991583 CHEAP Đạt yêu cầu 1.21 22M C++ (g++ 4.3.2)
9991498 CHEAP Đạt yêu cầu 0.87 16M Pascal (fpc 2.6.4)
9991299 DPER Đạt yêu cầu 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
9823003 PARIGAME 100.0 2.72 6.6M C++ (g++ 4.3.2)
9803546 AVLBIT 100.0 27.15 35M C++ (g++ 4.3.2)
9800437 DIVSEQQ 100.0 6.52 11M C++ (g++ 4.3.2)
9753445 VMSCALE 20.0 0.03 486M Pascal (fpc 2.6.4)
9747051 VMBW 100.0 0.81 8.1M C++ (g++ 4.3.2)
9742216 VMDOM2 100.0 0.02 548k Pascal (fpc 2.6.4)
9742210 VMCXG 80.0 0.91 623M Pascal (fpc 2.6.4)
9742208 VMBW 100.0 0.47 5.7M Pascal (fpc 2.6.4)
9716326 PWALK 100.0 0.26 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
9715090 VMSUBSTR 50.0 0.16 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
9700004 VMSEQ 100.0 0.48 412k Pascal (fpc 2.6.4)
9699996 VMSUBSTR 100.0 1.94 412k Pascal (fpc 2.6.4)
9699995 VMCODE 100.0 5.66 47M Pascal (fpc 2.6.4)
9699988 VMMIRROR 100.0 1.28 620k Pascal (fpc 2.6.4)
9699977 VMROOK 20.0 0.02 4.9M C++ (g++ 4.3.2)
9699686 TJALG 100.0 0.62 5.0M C++ (g++ 4.3.2)
9677915 NDCCARD Đạt yêu cầu 0.29 440k Pascal (fpc 2.6.4)
9677443 ONE4EVER Đạt yêu cầu 0.00 400k Pascal (fpc 2.6.4)
9582262 VMFOUR 100.0 5.63 620k Pascal (fpc 2.6.4)
9582171 VMKEY 100.0 12.90 400k Pascal (fpc 2.6.4)
9537578 VMECLIP 100.0 0.00 396k Pascal (fpc 2.6.4)