STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
13277453 KAMP 100.0 2.43 52M C++ (g++ 4.3.2)
13243280 VOSMAXK 100.0 2.97 14M C++ (g++ 4.3.2)
13243113 VOSSEQ 100.0 2.34 33M C++ (g++ 4.3.2)
12790969 CARDSHUF Đạt yêu cầu 0.58 5.0M C++ (g++ 4.3.2)
12790877 CARDS Đạt yêu cầu 0.89 4.9M C++ (g++ 4.3.2)
12790743 TWIST Đạt yêu cầu 0.85 10M C++ (g++ 4.3.2)
12754783 VOSTREE2 100.0 1.39 6.2M C++ (g++ 4.3.2)
12754762 VOSPOW 100.0 42.75 15M C++ (g++ 4.3.2)
12489056 VOSMUL 100.0 2.02 9.7M C++ (g++ 4.3.2)
12212531 VMMARBLE 100.0 3.08 70M C++ (g++ 4.3.2)
12173501 VMPRINCE 100.0 1.92 196M C++ (g++ 4.3.2)
10723209 VOBOARD2 100.0 2.79 18M C++ (g++ 4.3.2)
10722987 VOBOARD3 100.0 7.73 6.8M C++ (g++ 4.3.2)
10722936 VOGCDSUM 100.0 5.33 26M C++ (g++ 4.3.2)
10674112 VOSNET 100.0 3.48 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
10527708 DIFFSTR 100.0 0.22 3.2M C++ (g++ 4.3.2)
10385138 YPKTH Đạt yêu cầu 7.36 30M C++ (g++ 4.3.2)
9987587 POST Đạt yêu cầu 0.02 11M Python 3 (python 3.4)
9879665 HARBINGE Đạt yêu cầu 0.88 14M C++ (g++ 4.3.2)
9759362 VMFOUR 100.0 39.32 392M C++ (g++ 4.3.2)
9759232 VMSUBSTR 100.0 2.11 3.6M C++ (g++ 4.3.2)
9751772 VMBW 100.0 0.64 8.3M C++ (g++ 4.3.2)
9696498 VMSEQ 100.0 0.60 5.7M C++ (g++ 4.3.2)
9678511 AVLBIT 100.0 23.80 36M C++ (g++ 4.3.2)
9678174 AREATRI 100.0 4.89 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9571683 VMGROUP 100.0 0.02 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
9537575 VMCOMP 100.0 1.97 9.2M C++ (g++ 4.3.2)
9537573 VMECLIP 100.0 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9526943 LSEA 100.0 1.36 6.5M C++ (g++ 4.3.2)
9502477 VMEMPIRE 100.0 16.40 385M C++ (g++ 4.3.2)
9494485 VMAOCE 100.0 0.56 11M C++ (g++ 4.3.2)
9494479 VMRR 100.0 0.00 3.6M C++ (g++ 4.3.2)
9296044 VMQTREE 100.0 12.69 15M C++ (g++ 4.3.2)
9281331 WAVE 100.0 0.05 4.2M C++ (g++ 4.3.2)
9281312 TRAPEZOI Đạt yêu cầu 0.82 5.6M C++ (g++ 4.3.2)
9257155 QTREE3 100.0 1.37 18M C++ (g++ 4.3.2)
9060580 NKPANO 100.0 0.00 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
9060449 NKLP 100.0 0.06 4.2M C++ (g++ 4.3.2)
9033602 VMRELATE 100.0 7.83 6.9M C++ (g++ 4.3.2)
9026451 ANARC09I Đạt yêu cầu 0.04 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9026318 GRAYCODE 100.0 0.03 3.9M C++ (g++ 4.3.2)
9020748 SCCHEM 100.0 1.68 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9020419 RAYGUN 100.0 1.26 10M C++ (g++ 4.3.2)
9019380 SUBD 100.0 2.56 12M C++ (g++ 4.3.2)
9018959 DBRACKET Đạt yêu cầu 2.48 8.9M C++ (g++ 4.3.2)
8987254 NSRAIL 100.0 2.89 7.3M C++ (g++ 4.3.2)
8987178 BCHESS 100.0 0.47 40M C++ (g++ 4.3.2)
8972330 KNCB 100.0 2.38 3.3M C++ (g++ 4.3.2)
8972256 RABGAME1 100.0 1.00 1398M Java (JavaSE 8u51)
8971073 EUROBET 100.0 0.66 14M C++ (g++ 4.3.2)