STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
15478957 KAMP Lỗi biên dịch -1.00 - C++ (g++ 4.3.2)
14517118 VMTREE 60.0 4.55 67M C++14 (g++ 5.1)
14450573 C11SEVEN 32.0 1.37 73M C++ (g++ 5.1)
13800187 CRYPTKEY 100.0 4.40 3.2M C++ (g++ 4.3.2)
13490630 VOTREE 0.0 0.00 0k Bash (bash-4.3.33)
13352268 VOSPLAY 100.0 0.38 9.2M C++ (g++ 4.3.2)
13304182 VORAIN 100.0 5.55 104M C++ (g++ 4.3.2)
12748388 INTEGER7 90.0 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
12635352 VOBRACK 100.0 0.20 41M C++ (g++ 4.3.2)
11978478 NKLEAVES 70.0 0.18 16M C++ (g++ 4.3.2)
11694567 VOLIGHTS 50.0 0.04 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
11391891 PWALK 100.0 0.28 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
10787008 VOSCUN 0.0 0.00 0k Java (JavaSE 8u51)
10759585 VOPLANE 26.0 0.01 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
10759110 VOBOARD2 100.0 2.92 39M C++ (g++ 4.3.2)
10663549 NKINV 70.0 0.54 178M Java (JavaSE 8u51)
10609384 MULONE Đạt yêu cầu 0.05 232k Pascal (fpc 2.6.4)
10571505 NHREMIND 100.0 0.00 198M C++ (g++ 4.3.2)
10527261 POST Đạt yêu cầu 0.20 177M Java (JavaSE 8u51)
10407274 NK05DSRT Đạt yêu cầu 0.00 34M Pascal (fpc 2.6.4)
10404461 PALDR Đạt yêu cầu 0.19 10M Pascal (fpc 2.6.4)
10390872 FLOOD 78.0 4.25 21M C++ (g++ 4.3.2)
10375518 LSCSC Đạt yêu cầu 0.16 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
10357141 NUMCON 100.0 0.01 256k Pascal (fpc 2.6.4)
9913905 QTSEQ 90.0 4.62 37M C++ (g++ 4.3.2)
9710844 VMMIRROR 100.0 0.81 3.0M C++ (g++ 4.3.2)
9457316 TBIKE 100.0 8.15 40M C++ (g++ 4.3.2)
9182038 CTF 87.0 0.04 236k Pascal (fpc 2.6.4)
9076094 MTRIAREA Đạt yêu cầu 0.05 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9031533 V11STR 100.0 3.04 12M C++ (g++ 4.3.2)
9024617 DTTUI2 100.0 1.39 41M C++ (g++ 4.3.2)
9022696 XOINC Đạt yêu cầu 0.13 33M C++ (g++ 4.3.2)
9020633 LSPALIN 100.0 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9013992 C11PAIRS 100.0 0.43 4.7M C++ (g++ 4.3.2)
9009112 PALINX Đạt yêu cầu 0.90 53M C++ (g++ 4.3.2)
9008296 VMMTFIVE 100.0 0.64 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
8995881 ORGAN 100.0 11.09 18M C++ (g++ 4.3.2)
8993843 NTSURF Đạt yêu cầu 0.80 3.2M C++ (g++ 4.3.2)
8990519 FMATCH Đạt yêu cầu 0.34 5.1M C++ (g++ 4.3.2)
8987162 LQDXEUI Đạt yêu cầu 0.00 6.2M C++ (g++ 4.3.2)
8977661 LANDK 100.0 2.67 48M C++ (g++ 4.3.2)
8968250 GROUP Đạt yêu cầu 0.12 8.1M C++ (g++ 4.3.2)
8838336 VCRISIS 83.0 0.00 19M C++ (g++ 4.3.2)
8805616 NKA1 100.0 0.18 10M C++ (g++ 4.3.2)
8796211 MVECTOR Đạt yêu cầu 0.27 3.1M C++ (g++ 4.3.2)
8781610 LAZYCOWS Đạt yêu cầu 0.02 21M C++ (g++ 4.3.2)
8774775 NKNET 0.0 0.00 0k C++ (g++ 4.3.2)
8764042 TRES Đạt yêu cầu 0.00 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
8760689 SPACESET Đạt yêu cầu 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
8756813 KCOLLECT 100.0 0.12 3.3M C++ (g++ 4.3.2)