STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
14933364 GSS Đạt yêu cầu 0.18 6.5M C++ (g++ 5.1)
14920115 QBCIRARC 100.0 0.02 3.5M C++ (g++ 5.1)
14158465 SAILS 100.0 0.27 4.7M C++ (g++ 5.1)
14157351 PATULJCI Đạt yêu cầu 2.30 7.1M C++ (g++ 5.1)
14151881 FLOOD 100.0 0.57 10M C++ (g++ 5.1)
14141585 TRAINING 100.0 0.09 7.4M C++ (g++ 5.1)
14137924 FERRIES 100.0 2.17 11M C++ (g++ 5.1)
14124672 DHTABLE 20.0 0.20 3.3M C++ (g++ 5.1)
14124629 XYZ 100.0 0.00 4.1M C++ (g++ 5.1)
14124570 DHLOCO 100.0 0.00 3.2M C++ (g++ 5.1)
14124530 DHLOCK 100.0 0.84 3.2M C++ (g++ 5.1)
14124501 DHFRBUS 100.0 3.77 19M C++ (g++ 5.1)
14027408 TRAVEL12 5.0 0.00 3.3M C++ (g++ 5.1)
14007652 NKPAIRS 100.0 2.46 1058M C++ (g++ 5.1)
14007233 NKMINERS 100.0 0.34 109M C++ (g++ 5.1)
13932861 UPIT 100.0 1.80 11M C++ (g++ 5.1)
13930195 QMAX4 Đạt yêu cầu 0.22 4.8M C++ (g++ 5.1)
13879469 NKMOU 60.0 1.08 3.3M C++ (g++ 5.1)
13815228 TOURS13 90.0 4.57 8.3M C++ (g++ 5.1)
13774627 RAYGUN 100.0 2.32 15M C++ (g++ 5.1)
13768928 SMARTDOG 100.0 8.40 67M C++ (g++ 5.1)
13761397 MTELE Đạt yêu cầu 0.00 142M C++ (g++ 5.1)
13644211 TRAFFICN Đạt yêu cầu 0.08 6.0M C++ (g++ 5.1)
13634721 TREELINE 100.0 0.77 4.6M C++ (g++ 5.1)
13587323 SUBSTR Đạt yêu cầu 0.10 11M C++ (g++ 5.1)
13528982 QTREE3 91.0 1.51 11M C++ (g++ 5.1)
13528956 QTREE3 58.0 0.89 11M C++14 (g++ 5.1)
13526179 REGIONS 100.0 15.17 19M C++ (g++ 5.1)
13524179 VMBW 100.0 0.69 10M C++ (g++ 5.1)
13438915 NKA1 100.0 0.36 8.2M C++ (g++ 5.1)
13435432 YPKTH Đạt yêu cầu 1.12 34M C++ (g++ 5.1)
13431777 PALINY Đạt yêu cầu 0.15 11M C++ (g++ 4.3.2)
13415637 REFORM 100.0 0.72 14M C++ (g++ 5.1)
13413106 TFIELD 100.0 1.83 3.3M C++ (g++ 5.1)
13413087 CRYPTKEY 100.0 2.04 3.6M C++ (g++ 5.1)
13413076 MINCUT 100.0 8.67 15M C++ (g++ 5.1)
13413070 VODIVIDE 100.0 0.23 27M C++ (g++ 5.1)
13413061 VOITSORT 100.0 0.09 19M C++ (g++ 5.1)
13410713 NKGSHOW 100.0 36.09 7.3M C++ (g++ 5.1)
13376565 CRITICAL 100.0 4.37 11M C++ (g++ 5.1)
13330514 VOEASY 100.0 0.00 3.2M C++ (g++ 4.3.2)
13329484 VOMARBLE 95.0 19.34 4.1M C++ (g++ 4.3.2)
13329215 JEWELNB 100.0 3.09 11M C++ (g++ 4.3.2)
13328616 VOPIG 100.0 1.79 12M C++ (g++ 4.3.2)
13328070 VORAIN 100.0 5.65 63M C++ (g++ 4.3.2)
13326991 QMAX4 Đạt yêu cầu 0.21 4.3M C++ (g++ 4.3.2)
13322609 UPIT 100.0 17.51 10M C++ (g++ 4.3.2)
13314170 CARDS Đạt yêu cầu 1.08 6.6M C++ (g++ 4.3.2)
13261951 OPTCUT Đạt yêu cầu 1.89 34M C++ (g++ 4.3.2)
13217563 KGSS Đạt yêu cầu 0.07 5.1M C++ (g++ 4.3.2)