VMTEST - Thử máy

Giới hạn
 • Thời gian: 0.2s
 • Bộ nhớ: 1536MB
 • Mã nguồn: 50000 bytes

Định nghĩa:

+ "Chữ số" là các kí tự từ "0" đến "9".

+ "Chữ cái" là các kí tự "a" đến "z" và từ "A" đến "Z" (kí tự Latin in hoa và in thường).

+ "Số" là dãy liên tiếp các chữ số, có thể chứa tối đa một dấu trừ ("-") ở đầu nếu là số âm và tối đa một dấu thập phân (".") nếu là số thực.

+ "Từ" là dãy liên tiếp các chữ cái.

Input

Input gồm nhiều dòng:

 • Mỗi dòng là một dãy các từ hoặc các số. Các số và từ được ngăn cách với nhau bởi một hoặc nhiều dấu cách.
 • Input sẽ kết thúc bằng một dòng chứa một dấu chấm hỏi ("?").

Output

Output gồm nhiều dòng, mỗi dòng tương ứng với một dòng ở Input (trừ dòng chứa dấu chấm hỏi):

 • Nếu dòng tương ứng ở Input gồm toàn các số, in ra tổng của các số đó (làm tròn đến 6 chữ số thập phân).
 • Nếu dòng tương ứng ở Input gồm toàn các từ, in ra xâu tổng của các từ đó (nối các từ lại với nhau theo thứ tự trong Input).
 • Nếu không phải một trong hai trường trên, ghi ra xâu "Error!" (không bao gồm cặp dấu "").

Giới hạn

 • Input không có quá 20 dòng.
 • Mỗi dòng không có quá 100 kí tự.
 • Mỗi số không có quá 9 chữ số.
 • Mỗi từ không có quá 9 kí tự.

Example

Input:

12 23 34 abd dbs
12 a 4
?

Output:

69.000000
abddbs
Error!

Các bạn nhập xuất bằng Standard Input/Output cho cả Pascal và C++. Lưu ý rằng ở cuối Ouput không được có kí tự lạ (ngoại trừ kí tự kết thúc dòng) . Ví dụ: Ouput là "69" nhưng các bạn in ra "69 " thì vẫn tính là sai kết quả.


 • Người up: voj
 • Nguồn bài: Nguyễn Xuân Khánh