Đổi chỗ ( VMSWAP )

Giới hạn
 • Thời gian: 0.2s
 • Bộ nhớ: 1536MB
 • Mã nguồn: 50000 bytes

Cho dãy A là một hoán vị gồm N số. Một nghịch thế là một cặp số u, v sao cho u < v và A u > A v . Bạn được thực hiện thao tác đổi chỗ hai số bất kì trong dãy A không quá một lần. Hãy tính số nghịch thế nhỏ nhất có thể đạt được trong dãy A.

Input

 • Dòng 1 chứa số nguyên dương N .
 • Dòng 2 chứa N số nguyên dương A 1 , A 2 , ..., A N .

Output

Ghi ra số nghịch thế nhỏ nhất.

Giới hạn

 • N ≤ 1000
 • A i ≤ N

Trong 70% số test, N ≤ 100.

Example

Input

5
4 5 2 3 1

Output

3


 • Người up: voj
 • Điểm: 0.44
 • Ngôn ngữ cho phép:
 • Nguồn bài: Nguyễn Tấn Sỹ Nguyên