Trật tự ( NK05ORDR )

Giới hạn
  • Thời gian: 0.374s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Xét các số nguyên từ 1 đế N. Các số này được sắp xếp theo thứ tự từ điển. Ví dụ với N=11, ta có dãy số sau khi sắp xếp là 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ký hiệu Q N,K là vị trí của số K trong dãy được sắp xếp theo cách nói trên. Ví dụ Q 11,2 =4 Cho các số nguyên K và M. Hãy tìm số nguyên N nhỏ nhất thỏa mãn Q N,K =M

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa số nguyên t cho biết số bộ test.

Mỗi bộ test bao gồm 1 dòng duy nhất chứa 2 số nguyên K và M (1<=K,M<=10 9 )

Kết qủa

Với mỗi bộ test xuất ra số N, hoặc 0 nếu không tồn tại N

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
1
2 4
Kết qủa
11


  • Người up: paulmcvn
  • Điểm: 0.59
  • Ngôn ngữ cho phép:
  • Nguồn bài: NEERC 2002