Loại bài    Mã bài  Điểm 
tutorial POST A cộng B
tutorial PNUMBER Tìm số nguyên tố
acm LIQ Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ )
oi NKNUMFRE Số thân thiện
oi NKTICK Xếp hàng mua vé
oi VCOWFLIX Đi xem phim
tutorial QBMAX Đường đi có tổng lớn nhất
acm LIS Dãy con tăng dài nhất (bản khó)
oi VBGRASS Bãi cỏ ngon nhất
acm QBSTR Xâu con chung dài nhất
acm LATGACH Lát gạch
oi NKABD Số phong phú
oi VSTEPS Bậc thang
oi NKPALIN Chuỗi đối xứng
acm FLOYD Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản )
oi BONES Xúc xắc bò
oi NKSGAME VOI08 Trò chơi với dãy số
oi NKCABLE Nối mạng
oi VRATF Những con đường quanh nông trang
oi MAXARR1 Help Conan 12 !
oi NKLINEUP Xếp hàng
oi BONUS VOI 2011 Phần thưởng
oi VMUNCH Gặm cỏ
acm MULONE Nhân 1
oi ROTATION Quay bánh xe
tutorial MDIGITS2 First Number
oi AUCTION Going Once, Going Twice, Gone!
oi LINEGAME VOI09 Trò chơi với băng số
oi NKCITY Xây dựng thành phố
oi BASEH Cơ số H
oi NKREZ Hội trường
acm MINK Huyền thoại Lục Vân Tiên
oi LNACS VOI10 - Dãy con chung không liền kề dài nhất
tutorial QBMST Cây khung nhỏ nhất ( HEAP )
acm QMAX Giá trị lớn nhất
oi NKLETTER Gửi thư
oi NKJUMP VOI08 Lò cò
oi NKINV Dãy nghịch thế
oi NKDIVSEQ Dãy chia hết
acm SUBSTR Xâu con
tutorial BIGNUM Xử lý số nguyên lớn
oi QBMSEQ VOI07 Dãy con không giảm dài nhất
oi INSUL Cách nhiệt
tutorial QBSEQ Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K
oi VBF2 Brainfck Chữ d
oi BWPOINTS VOI 2011 Nối điểm đen trắng
tutorial QBHV Hoán vị chữ cái
oi NOIXICH Nối Xích
oi NUMCON Ghép số lớn
acm PCIRCLE Vòng số nguyên tố