Loại bài    Mã bài  Tên bài Điểm 
challenge XMAS 0.00 Thảo luận
challenge POST3 0.00 Thảo luận
challenge TEST 0.00 Thảo luận
challenge SUMXOR 0.00 Thảo luận
challenge CMP 0.00 Thảo luận
challenge VMLP 0.00 Thảo luận
challenge HBT3C 0.00 Thảo luận
challenge DIFF Diff 0.00 Thảo luận
challenge VMSHAPE 0.00 Thảo luận
challenge STRANGE 0.00 Thảo luận
challenge THREE 0.00 Thảo luận
challenge VMGROUP2 0.00 Thảo luận
challenge VMCUT 0.00 Thảo luận
None MTCBHT 0.00 Thảo luận
tutorial POST A cộng B 0.01 Thảo luận
tutorial PNUMBER Tìm số nguyên tố 0.01 Thảo luận
tutorial QBMAX Đường đi có tổng lớn nhất 0.02 Thảo luận
acm LIQ Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) 0.03 Thảo luận
tutorial MDIGITS2 First Number 0.03 Thảo luận
tutorial QBMST Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) 0.03 Thảo luận
oi NKNUMFRE Số thân thiện 0.03 Thảo luận
oi NKTICK Xếp hàng mua vé 0.03 Thảo luận
tutorial QBSEQ Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K 0.04 Thảo luận
tutorial BIGNUM Xử lý số nguyên lớn 0.04 Thảo luận
tutorial IOIBIN Các thùng nước 0.04 Thảo luận
tutorial QBHEAP Hàng đợi có độ ưu tiên 0.04 Thảo luận
tutorial QBHV Hoán vị chữ cái 0.04 Thảo luận
oi VCOWFLIX Đi xem phim 0.04 Thảo luận
acm LIS Dãy con tăng dài nhất (bản khó) 0.04 Thảo luận
acm QBSTR Xâu con chung dài nhất 0.04 Thảo luận
oi NKABD Số phong phú 0.04 Thảo luận
oi NKPALIN Chuỗi đối xứng 0.05 Thảo luận
oi VSTEPS Steps 0.05 Thảo luận
acm LATGACH Lát gạch 0.05 Thảo luận
oi VBGRASS Bãi cỏ ngon nhất 0.05 Thảo luận
oi BONES Xúc xắc bò 0.05 Thảo luận
oi NKSGAME VOI08 Trò chơi với dãy số 0.05 Thảo luận
oi NKCABLE Nối mạng 0.05 Thảo luận
tutorial M3TILE LATGACH3 0.05 Thảo luận
oi BONUS VOI 2011 Phần thưởng 0.05 Thảo luận
acm FLOYD Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) 0.05 Thảo luận
oi NKLINEUP Xếp hàng 0.05 Thảo luận
tutorial MRECAMAN Recaman’s Sequence 0.05 Thảo luận
oi MAXARR1 Help Conan 12 ! 0.05 Thảo luận
oi VMUNCH Gặm cỏ 0.06 Thảo luận
oi VRATF Những con đường quanh nông trang 0.06 Thảo luận
oi AUCTION Going Once, Going Twice, Gone! 0.06 Thảo luận
acm QMAX Giá trị lớn nhất 0.06 Thảo luận
tutorial MCITYHAL Repair City Hall 0.06 Thảo luận
tutorial PBCDIV Phép chia hết 0.06 Thảo luận