Loại bài    Mã bài  Tên bài Điểm 
acm TREZOR Trezor 1.29 Thảo luận
acm PERIODNI Periodni 1.57 Thảo luận
acm JEDNAKOS JEDNAKOST 0.37 Thảo luận
acm GONDOR GONDOR 0.27 Thảo luận
acm MAJMUN MAJMUN 0.99 Thảo luận
acm BRTREE Bread Tree 0.60 Thảo luận
acm SFLOWERF Hội hoa xuân 1.23 Thảo luận
acm SOPENP Khai bút đầu xuân 0.34 Thảo luận
acm SCOLLECT Trò chơi nhặt quà 0.41 Thảo luận
acm KRUS Kruska 0.99 Thảo luận
acm TRES Tresnja 0.72 Thảo luận
acm TOUR2509 Dã ngoại 1.90 Thảo luận
acm MLASERP Laser Phones 0.17 Thảo luận
acm RELJEF Reljef 1.25 Thảo luận
acm MTOTALF Total Flow 0.59 Thảo luận
acm TABLIC Tablica 0.33 Thảo luận
acm CVJETICI Cvjetici 0.39 Thảo luận
acm MMAXPER Rectangles Perimeter 0.10 Thảo luận
acm MAJSTOR Majstor 0.24 Thảo luận
acm CIJEVI Cijevi 0.39 Thảo luận
acm MCOINS Coins Game 0.18 Thảo luận
acm MCLONUM Closest Number 0.30 Thảo luận
acm SPACESET Space settlement 0.73 Thảo luận
acm BOBALLS Bouncing Balls 1.82 Thảo luận
acm MTRGAME Matrix Game 1.86 Thảo luận
acm MAXISET Maximal Independent Set 1.86 Thảo luận
acm CVXPOLY Convex Polygons 1.48 Thảo luận
acm PALDR Even Palindrome 0.67 Thảo luận
acm FINFRAC Finding Fractions 0.87 Thảo luận
acm MCQUERY MinCut Query 1.86 Thảo luận
acm BNWNIM Black and White Nim 1.67 Thảo luận
acm FWFUNC Fight with functions 1.95 Thảo luận
acm SPHASH Special Hashing 2.00 Thảo luận
acm MTREECOL Color a tree 1.36 Thảo luận
acm MDIGITS1 Different Digits 1.08 Thảo luận
acm MPART Group Partition 0.99 Thảo luận
acm MTRIAREA Maximum Triangle Area 0.61 Thảo luận
acm MMINPER Minimum Permutation 0.68 Thảo luận
acm MMATRIX SHIFT Operator on Matrix 0.47 Thảo luận
acm MSTICK Wooden Sticks 0.18 Thảo luận
acm MCONSTR Search of Concatenated Strings 1.45 Thảo luận
acm MCLEAN Cleaning Robot 0.26 Thảo luận
acm MDOLLS Nested Dolls 0.17 Thảo luận
acm MBEEWALK Bee Walk 0.26 Thảo luận
acm MPOLEVAL Polynomial Evaluation - Angry Teacher 1.54 Thảo luận
acm MJOURNEY Journey with Pigs 0.27 Thảo luận
acm MELE2 ELEVATOR II 0.43 Thảo luận
acm MCONVERT Convert to Decimal Base System 1.78 Thảo luận
acm STARGATE Stargates 1.86 Thảo luận
acm MTREE Another Tree Problem 0.25 Thảo luận