Loại bài    Mã bài  Tên bài Điểm 
acm CTAIN Containers 0.79 Thảo luận
acm ROADS Roads 0.13 Thảo luận
acm NK05EOPR Đổi chỗ 1.67 Thảo luận
acm NK05ORDR Trật tự 0.59 Thảo luận
acm NK05MNIM Bốc sỏi 0.23 Thảo luận
acm NK05DSRT Sa mạc 0.30 Thảo luận
acm LAZYCOWS Lazy Cows 0.59 Thảo luận
acm BOXES Boxes 0.87 Thảo luận
acm MATRIX Count maximum matrices 0.75 Thảo luận
acm ASSIGN4 Another Assignment Problem 1.14 Thảo luận
acm MULONE Nhân 1 0.06 Thảo luận
acm MTWALK Mountain Walking 0.12 Thảo luận
acm PYRAMID2 Duyệt binh 0.13 Thảo luận
acm MESSAGE Truyền tin 0.07 Thảo luận
acm CATALAN Dãy số Catalan 0.14 Thảo luận
acm TCDFZ Chữ số tận cùng khác 0 0.17 Thảo luận
acm ELEVATOR Thang máy vũ trụ 0.13 Thảo luận
acm BRACKET Dãy ngoặc 0.31 Thảo luận
acm COND Quan hệ 0.13 Thảo luận
acm HIWAY Hai đường đi 0.18 Thảo luận
acm KWAY Trao đổi thông tin 0.39 Thảo luận
acm MINCOST Luồng với chi phí nhỏ nhất 0.31 Thảo luận
acm ASSIGN1 Phân công hoàn thành sớm nhất 0.17 Thảo luận
acm STONE1 Rải sỏi 0.25 Thảo luận
acm SUBSTR Xâu con 0.06 Thảo luận
acm RECT1 Các hình chữ nhật 0.61 Thảo luận
acm MAXCUB Khối lập phương lớn nhất 0.23 Thảo luận
acm CP Số chính phương 0.77 Thảo luận
acm METERAIN Mưa thiên thạch 0.24 Thảo luận
acm LIGHT Hệ thống đèn 0.30 Thảo luận
acm GSS Đoạn con có tổng lớn nhất 0.15 Thảo luận
acm QMAX Giá trị lớn nhất 0.06 Thảo luận
acm BAOVE Bảo vệ 0.20 Thảo luận
acm POLY4 Sao đa giác 0.73 Thảo luận
acm QMAX2 Giá trị lớn nhất ver2 0.07 Thảo luận
acm REL7 Bảng quan hệ 1.95 Thảo luận
acm DEGREE Số lượng bậc 0.32 Thảo luận
acm MINK Huyền thoại Lục Vân Tiên 0.06 Thảo luận
acm KAGAIN Chiến trường Ô qua 0.08 Thảo luận
acm WALK Dạo chơi quanh nhà 0.66 Thảo luận
acm MIDAS Vua Midas thích vàng 1.13 Thảo luận
acm MILITARY Câu chuyện người lính 0.40 Thảo luận
acm HUGEKNAP Cái túi ( Hard version ) 0.30 Thảo luận
acm FLOYD Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) 0.05 Thảo luận
acm HEAP1 Một chút về Huffman Tree 0.09 Thảo luận
acm XOR Phép Xor 1.10 Thảo luận
acm CASTLE Xây dựng lâu đài 0.52 Thảo luận
acm CAR Lập lịch sửa chữa ô tô 0.09 Thảo luận
acm TWO Lập lịch trên 2 máy 0.13 Thảo luận
acm MACHINE Lập lịch trên 3 máy 0.32 Thảo luận