Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
NK05EOPR Đổi chỗ paulmcvn 1.67

NKRTEST Thử nghiệm Robot yellowflash12 1.29

REFORM VOI 2015 Day 1 - Kế hoạch cải tổ voj 0.63

VODIVIDE VOI 2015 Day 2 - Chia phần voj 0.58

CINEMA Rạp chiếu phim voj 0.16

PVOI14_5 Chữ P voj 0.70

WINNER Who is the winner paulmcvn 1.40

MINROAD VOI 2014 - Con duong Tung Truc voj 0.14

LCS2X VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất voj 0.24

JEWELNB Jewelry voj 1.10

NETWRKNB Network voj 0.79

PERIODNB PERIOD voj 0.36

ACMNB ACM voj 0.21

QUEENNB Queens voj 0.40

QBSTR Xâu con chung dài nhất cun 0.04

SUBSTR Xâu con dtmp 0.06

VMSCRMBL Scramble voj 1.16

VMCOUNT Pirate đi thực tập voj 1.70

STMERGE VOI 2013 - Trộn xâu voj 0.19

VMMTFIVE Tổng trên ma trận! voj 0.83

BONUS13 VOI 2013 - Phần thưởng voj 0.30

GSS Đoạn con có tổng lớn nhất dtmp 0.15

VCOWFLIX Đi xem phim paulmcvn 0.04

FIRS Hàng cây paulmcvn 0.10

LINEGAME VOI09 Trò chơi với băng số beo_map 0.06

QBPOINT Bộ ba điểm thẳng hàng cun 0.22

VBLOCKS Blocks paulmcvn 0.55

MEDIAN Phần tử trung vị paulmcvn 0.32

CPPSET Tập hợp động paulmcvn 0.33

LSFIGHT Đấu trường VM08 tikiupi 0.31

NOTE Gấp tiền voj 0.11

FACUP The FA cup beo_chay_so 0.48