Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
REFORM VOI 2015 Day 1 - Kế hoạch cải tổ voj 0.63

TFIELD VOI 2015 Day 1 - Ruộng bậc thang voj 0.61

VODIVIDE VOI 2015 Day 2 - Chia phần voj 0.58

CRYPTKEY VOI 2015 Day 1 - Chìa khóa mã số voj 1.21

PVOI14_2 CHỌN ROBOT voj 0.53

PVOI14_4 Chữ M voj 0.72

PVOI14_3 TOUR voj 0.69

PVOI14_1 ĐINH GHIM voj 0.59

PVOI14_6 Chữ L voj 1.33

PVOI14_5 Chữ P voj 0.70

VOSLIS Dãy con chung theguiler 0.74

VOSTREE2 VOSTREE2 only_love97 1.07

TPCLKNUM Lucky Number mr_pyn_hp9x 0.73

VPDOMINO VPDOMINO only_love97 0.58

HBTLAST HBTLAST only_love97 1.19

VPBINDEG VPBINDEG only_love97 1.21

REKMP Lại là KMP yellowflash12 1.27

NKLUCK Dãy số may mắn cho_thanhan 0.79

GRAYCODE Gray Code racer 1.36

HBT1D HBT1D only_love97 0.88

VMAZE Mê cung voj 0.95

VMATRIX Nhân ma trận voj 0.57

VMCANDLE Aladdin và cây đèn cầy voj 0.54

VMCOFFEE Tom and Jerry voj 1.11

VMQUABEO Quá béo voj 0.77

VMGOLD Mỏ vàng voj 0.70

VMREL6 Bảng quan hệ voj 1.25

VMSPEED SPEED voj 1.29

C11POST Dua qua songuku95 0.86

FAREY3 Bờm Cuội version 2 only_love97 1.74

CPRIME Prime Number Theorem paulmcvn 0.49

LCS2X VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất voj 0.24

KVIP Very Important People yellowflash12 0.50

C11XOA Xoa day songuku95 0.65

DIFFSTR Substrings songuku95 1.21

KQUERY K-query paulmcvn 0.18

C11STR String yenthanh132 0.89

SPSEQ Sequences hnue 0.13

TREEK Tree counting skyvn97 1.40

SKWTHR Thời tiết, lễ hội và vụ mùa skyvn97 1.70

MORSEDEC Morse decoding skyvn97 1.04

SKFIB Dãy số dài nhất skyvn97 0.61

SKWLTH Xếp loại biệt thự skyvn97 0.78

NKLP Hoán vị dài nhất paulmcvn 0.30

DPER Permutation counting skyvn97 0.60

DIVSEQQ Chia đoạn cho_thanhan 0.48

KQUERY2 K-query II paulmcvn 0.79

VMDOM2 Bé và Domino voj 1.33

LSRLE RLESTRING songuku95 0.92

VMSEQ Dãy số voj 1.78