Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
LINEGAME VOI09 Trò chơi với băng số beo_map 0.06

NKLINEUP Xếp hàng paulmcvn 0.05