Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
SHTH Số hiệu tổ hợp cun 0.26

PATULJCI Snow White and the N dwarfs kalinov 0.71

SHCH Số hiệu chỉnh hợp cun 0.32

PVOI14_2 CHỌN ROBOT voj 0.53

VOBIGNUM Tính toán số lớn voj 1.07

DIGIT0 Số 0 tận cùng voj 0.11

KTUAN Phân tích số beo_map 0.27

CTNBULLS Bulls and Cows company_1 0.10

VOSMAXK Lại là dãy số. yellowflash12 0.45

DHLOCO Trò chơi lò cò voj 0.40

DHFRBUS Vé xe miễn phí voj 0.58

DHTABLE2 Bảng thông tin điện tử voj 0.67

DHEXP Biểu thức voj 0.29

DHLOCK Khóa số voj 0.62

C11TCT Xông đất ngày Tết songuku95 1.16

VPDOMINO VPDOMINO only_love97 0.58

VOSEXP Lũy thừa yellowflash12 1.04

SKWLTH Xếp loại biệt thự skyvn97 0.78

QTGIFT1 New year love story kuro97 0.72

DTOGRADA Sơn tường khanhptnk 0.29

TWOSUM Dãy 2-Sum yenthanh132 0.29

VOSLIS Dãy con chung theguiler 0.74

VOSTREE2 VOSTREE2 only_love97 1.07

VMCOFFEE Tom and Jerry voj 1.11

VOSHANDL VOSHANDL theguiler 0.86

EQ Electronic queue huy391992 0.50

VMMTFIVE Tổng trên ma trận! voj 0.83

NUMBERS Những con số paulmcvn 0.43

NKLUCK Dãy số may mắn cho_thanhan 0.79

KMEDIAN Above the Median khanhptnk 0.32

SUBSTR Xâu con dtmp 0.06

VOGCDSUM Tổng ước chung lớn nhất voj 0.91

MAXARR3 Help Conan 15 ! hphong 0.77

MAXARR2 Help Conan 13 ! hphong 0.54

INKPRINT Mực in voj 1.01

VOSCAL Đếm bi theguiler 1.01

C11STAR Counting Star yellowflash12 0.89

TREASRE Kho báu trong hang yellowflash12 1.14

QTDIVSEQ Chia đoạn kata69 0.84

LUCKY13 LUCKY13 only_love97 0.82

MULONE Nhân 1 dtmp 0.06

VOSTRAVL Du lịch yellowflash12 0.82

VMREL6 Bảng quan hệ voj 1.25

VOSRTRI Tam giác vuông yellowflash12 0.39

LGAME Trò chơi của Lala yellowflash12 0.47

DGOLD Chia vàng yellowflash12 0.40

MELE3 MELE3 vdmedragon 0.35

VOSSEVEN Bài toán số 7 songuku95 0.27

VOSTRIBO Tribonacci yenthanh132 0.54

DIGIT K-DIGITS franco1 0.58