Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
GSS Đoạn con có tổng lớn nhất dtmp 0.15

QTREEX Truy vấn trên cây beo_map 1.00

COMNET VOI 2013 - Mạng truyền thông voj 0.40

AZNET VOI 2014 - Mang truyen thong voj 0.51

BONUS13 VOI 2013 - Phần thưởng voj 0.30

DHLOCK Khóa số voj 0.62

VMMTFIVE Tổng trên ma trận! voj 0.83

LEM2 GUMBI cun 0.17

NKONEARC Mạng máy tính paulmcvn 0.17

FINDNUM Tìm số tohuuquan 0.18

TREAT Cho kẹo hay bị phá nào paulmcvn 0.19

ANT Kiến voj 0.15

KMIN KMIN cun 0.08

MYSTERY Số huyền bí paulmcvn 0.08

BWPOINTS VOI 2011 Nối điểm đen trắng voj 0.07

NKCABLE Nối mạng paulmcvn 0.05

VMSPEED SPEED voj 1.29

QMAX2 Giá trị lớn nhất ver2 dtmp 0.07

TRAKA TRAKA yellowflash12 0.87

TPCLKNUM Lucky Number mr_pyn_hp9x 0.73

DIFFSTR Substrings songuku95 1.21

DHSERV Dịch vụ truyền thông beo_chay_so 0.50

DBRACKET Dãy ngoặc đúng phân biệt yenthanh132 1.13

NETWRKNB Network voj 0.79

C11POST Dua qua songuku95 0.86

QUEENNB Queens voj 0.40

BEADSNB Beads voj 0.28

PERIODNB PERIOD voj 0.36

ACMNB ACM voj 0.21

RESTR Nhà hàng 5 sao yellowflash12 1.51

VOBRACK Dãy ngoặc voj 1.38

PHEPNHAN Phép nhân yenthanh132 0.51

YPKTH Phần tử thứ K anvy1102 0.72

NKLUCK Dãy số may mắn cho_thanhan 0.79

VMHCN Đếm hình chữ nhật voj 1.23

C11SEQ4 C11SEQ4 songuku95 1.00

VOSLUCKY Số may mắn only_love97 1.60

HSPC14H Táo chuối beo_chay_so 0.66

HSPC14F Giải thưởng beo_chay_so 1.10

BLOPER2 Operators (new ver) kata69 1.57

BLOPER Operators kata69 0.58

QTREEV Một bài tập về cây only_love97 1.25

VMGCDSUM Tổng ước chung lớn nhất 2 voj 1.18

QTDIVSEQ Chia đoạn kata69 0.84

VMAZE Mê cung voj 0.95

HSPC14D Đội mũ beo_chay_so 0.88

CAPITAL Thủ đô kata69 1.18

C11ANT2 Vui đùa cùng Kiến songuku95 1.08

HSPC14C Uốn vuông beo_chay_so 1.10

LUCKY13 LUCKY13 only_love97 0.82