Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
GROUP Phân nhóm aukcwe 0.59

VMELLIP Các hình Ellipse voj 1.57

VORAIN Chuyện Mưa voj 1.57

VOTREE Cây voj 0.57

PVOI14_3 TOUR voj 0.69

PVOI14_2 CHỌN ROBOT voj 0.53

PVOI14_1 ĐINH GHIM voj 0.59

WINNER Who is the winner paulmcvn 1.40

VMGCDSUM Tổng ước chung lớn nhất 2 voj 1.18

VMHCN Đếm hình chữ nhật voj 1.23

VMREL6 Bảng quan hệ voj 1.25

HBTLAST HBTLAST only_love97 1.19

EXPAR EXPAR only_love97 0.73

VPDOMINO VPDOMINO only_love97 0.58

SPSE Space Shuttle Experiments racer 1.78

KINGDOMS KINGDOMS voj 1.86

MINCOST Luồng với chi phí nhỏ nhất dtmp 0.31

MCQUERY MinCut Query racer 1.86

VMROOK Xe voj 1.60

HSPC14L Bất lặp beo_chay_so 0.46

HSPC14J Sàng beo_chay_so 0.33

HSPC14I Chơi nhảy beo_chay_so 0.31

VMHEARTS Trái tim bên lề voj 1.63

WELL2 Cái giếng (bản khó) huy391992 1.95

VMATRIX Nhân ma trận voj 0.57

VQUERY Query voj 1.14

VMST Cây khung voj 0.61

BALLGMVN VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi voj 0.31

AZNET VOI 2014 - Mang truyen thong voj 0.51

LCS2X VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất voj 0.24

JOBSET VOI 2014 - Chon Cong Viec voj 0.82

MINROAD VOI 2014 - Con duong Tung Truc voj 0.14

VOBRACK Dãy ngoặc voj 1.38

VOBOARD3 Trò chơi trên bảng voj 0.92

VOBOARD2 Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa voj 0.75

VOGCDSUM Tổng ước chung lớn nhất voj 0.91

EARTHQK Earthquakes paulmcvn 0.94

QULNUM Số không may mắn tohuuquan 1.45

TRAKA TRAKA yellowflash12 0.87

QBCIRARC VOI06 Kênh xung yếu cun 0.85

MSE08H GCD Determinant vdmedragon 1.48

VMEMPIRE Trò chơi Empire voj 1.16

VMSCALE Thử trí cân heo voj 1.67

VMDOM2 Bé và Domino voj 1.33

POINTS2 Điểm và đoạn thẳng paulmcvn 1.29

C11YARD Sân cỏ yenthanh132 1.40

SPBEACON Space Beacon racer 1.16

ANARC09I Kind of a blur racer 1.19

QMATCH Thích hợp tohuuquan 0.92

QTKNAP Túi Fibonacci code123 1.00