Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
ROADS Roads paulmcvn 0.13

VOS2SUM Tết Trung thu cả nhà đi chơi yellowflash12 1.23

C11ANT2 Vui đùa cùng Kiến songuku95 1.08

C11SUM Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! songuku95 0.31

PALINY Palindrome dài nhất huy391992 0.19

AZNET VOI 2014 - Mang truyen thong voj 0.51

SWAPB Hoán đổi yellowflash12 0.93

VMREL6 Bảng quan hệ voj 1.25

QMAX Giá trị lớn nhất dtmp 0.06

VMAZE Mê cung voj 0.95

VMGOLD Mỏ vàng voj 0.70

VMST Cây khung voj 0.61

VMQUABEO Quá béo voj 0.77

VMATRIX Nhân ma trận voj 0.57

HSPC14I Chơi nhảy beo_chay_so 0.31

HSPC14J Sàng beo_chay_so 0.33

VMCANDLE Aladdin và cây đèn cầy voj 0.54

VMGCDSUM Tổng ước chung lớn nhất 2 voj 1.18

DHLEXP Biểu thức logic beo_chay_so 1.18

DHSERV Dịch vụ truyền thông beo_chay_so 0.50

DHFUNC Tính hàm beo_chay_so 0.63

DHRECT Trò chơi xếp hình chữ nhật beo_chay_so 0.32

MINROAD VOI 2014 - Con duong Tung Truc voj 0.14

C11SEQ Dãy số songuku95 0.22

QBGAME Trò chơi trên ma trận cun 0.18

TREEK Tree counting skyvn97 1.40

QBTREEK Đếm cây nhị phân cun 0.73

NKPANO Billboard painting paulmcvn 0.62

DIVSEQQ Chia đoạn cho_thanhan 0.48

VMBW Dãy đèn năm xưa voj 0.99

VMDOM2 Bé và Domino voj 1.33

VMCODE Bảo mật ngân hàng voj 1.11

VMSUBSTR Vườn cây của ba voj 0.48

NKBUILD Phát triển Quốc gia yellowflash12 0.63

LSRLE RLESTRING songuku95 0.92

COMPUTER Máy tính voj 0.99

QTLOVE2 Hoa hướng dương code123 0.57

LEM7 COMPANY cun 0.58

VMFOUR Secret Garden voj 0.92

VMKEY Thế giới năm 1000003 voj 0.43

VMYT Hành trình đến đảo dừa voj 0.54

VMCOMP Công việc tuyển dụng voj 0.45

VMECLIP Nhật thực sao Kim voj 0.69

VMEMPIRE Trò chơi Empire voj 1.16

VMAOCE Thời đại của các đế chế dừa voj 0.77

VMRR RR voj 0.14

TOINCSEQ Non-decreasing sequence voj 0.71

CVPDROME Đếm xâu c_hunter 0.63

VBLOCKS Blocks paulmcvn 0.55

PAGAIN Prime Again racer 0.27