Mã bài Tên bài Người up Điểm Lần nộp tốt nhất
CRYPTKEY VOI 2015 Day 1 - Chìa khóa mã số voj 1.21

VOSPLAY Kết nối chơi game songuku95 0.99

VORAIN Chuyện Mưa voj 1.57

VOBRACK Dãy ngoặc voj 1.38

PWALK Dạo chơi đồng cỏ paulmcvn 0.09

VOBOARD2 Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa voj 0.75

MULONE Nhân 1 dtmp 0.06

NHREMIND Reminding Password yellowflash12 0.83

NK05DSRT Sa mạc paulmcvn 0.30

PALDR Even Palindrome racer 0.67

LSCSC Cấp số cộng primeminister 0.71

VMMIRROR Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại voj 1.00

TBIKE Đạp xe hphong 0.80

MTRIAREA Maximum Triangle Area vdmedragon 0.61

V11STR Tìm xâu voj 0.93

DTTUI2 Cái túi 2 khanhptnk 0.54

XOINC A Coin Game hnue 0.54

LSPALIN Bậc Palindrome tikiupi 0.92

C11PAIRS Đếm cặp tohuuquan 0.21

PALINX Xâu đối xứng beo_map 0.79

VMMTFIVE Tổng trên ma trận! voj 0.83

ORGAN VOI 2013 - Sản xuất đồ chơi voj 0.82

NTSURF Suft Permutation iamtnl 0.69

LQDXEUI 2 xe ủi kauke 0.39

LANDK Mua đất paulmcvn 0.56

GROUP Phân nhóm aukcwe 0.59

NKA1 A1 paulmcvn 0.68

MVECTOR Sum of Vectors vdmedragon 0.87

LAZYCOWS Lazy Cows paulmcvn 0.59

TRES Tresnja racer 0.72

SPACESET Space settlement racer 0.73

KCOLLECT Thu hoạch khanhptnk 0.51

NKPANO Billboard painting paulmcvn 0.62

RABGAME1 RABGAME - Hard version franco1 1.03

RABGAME Trò chơi thỏ franco1 0.48

NKPATROL Robot tuần tra yellowflash12 0.53

V11TOUR Du lịch voj 0.66

GLOVE Choosing Gloves racer 1.00

AMSSEQ Dãy số yenthanh132 0.09

NK2MFS Lập lịch trên hai máy paulmcvn 0.13

TWOOPERS Hai thao tác trên chuỗi voj 0.85

CRITICAL Thành phố trọng yếu voj 0.30

BONUS13 VOI 2013 - Phần thưởng voj 0.30

STMERGE VOI 2013 - Trộn xâu voj 0.19

NKTRIO Bộ ba cao thủ hphong 0.16

NKBM Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía paulmcvn 0.13

SDRIVE Lái xe yellowflash12 0.57

OPTCUT Chặt cây paulmcvn 0.19

DTKSUB Chuỗi con xuất hiện K lần khanhptnk 0.34

HEAP1 Một chút về Huffman Tree hard7771988 0.09