TCDFZ - Chữ số tận cùng khác 0

Giới hạn
  • Thời gian: 0.098s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

 

Cho số tự nhiên n (n <= 10^9). Hãy tìm chữ số tận cùng khác 0 của n!

Input

Dòng duy nhất ghi số N.

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi kết quả tìm được.

Example

Input:
5

Output:
2


  • Người up: dtmp