ORDERSET - Order statistic set

Giới hạn
 • Thời gian: 0.3s
 • Bộ nhớ: 1536MB
 • Mã nguồn: 50000 bytes

Tập hợp thứ tự

Bạn cần quản lý một tập hợp động các số, hỗ trợ hai thao tác cơ bản:

 • INSERT(S,x): nếu x không thuộc S, thêm x vào S
 • DELETE(S,x): nếu x thuộc S, xóa x khỏi S

và hai loại truy vấn

 • K-TH(S) : trả về số bé thứ k của S
 • COUNT(S,x): đếm số lượng số thuộc S bé hơn x

Dữ liệu

 • Dòng 1: Q (1 ≤ Q ≤ 200000), số thao tác
 • Q dòng sau, đầu mỗi dòng chứa ký tự I, D, K hoặc C cho biết thao tác tương ứng là INSERT, DELETE, K-TH hay COUNT. Tiếp theo là một khoảng trắng và một số nguyên là tham số cho thao tác đó.

Nếu tham số là giá trị x, dữ liệu bảo đảm 0 ≤ |x| ≤ 10 9 . Nếu tham số là chỉ số k, dữ liệu bảo đảm 1 ≤ k ≤ 10 9 .

Kết quả

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả tương ứng trên một dòng. Với truy vấn K-TH, nếu k lớn hơn số phần tử của S, in ra 'invalid'.

Ví dụ

Dữ liệu
8
I -1
I -1
I 2
C 0
K 2
D -1
K 1
K 2

Kết quả
1
2
2
invalid


 • Người up: paulmcvn
 • Nguồn bài: © VNOI