GSS - Đoạn con có tổng lớn nhất

Giới hạn
  • Thời gian: 0.09s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Cho dãy số a[1], a[2], ..., a[n] (|a[i]| <= 15000, n <= 50000).

Hàm q(x, y) = max { tổng(a[i]+a[i+1]+...+a[j]), x <= i <= j <= y }.

Cho m câu hỏi dạng x, y (1 <= x <= y <= n). (m <= 50000) -> hãy tính các q(x, y).

Input

- Dòng đầu là n.

- Dòng thứ hai là dãy a.

- Dòng thứ 3 là m.

- m dòng tiếp theo mỗi dòng là 1 cặp số x, y.

Output

-> Lần lượt ghi ra các q(x, y) tương ứng. Mỗi kết quả ghi trên 1 dòng.

Example

Input:
3
-1 2 3
1
1 2
Output:
2


  • Người up: dtmp
  • Nguồn bài: Bai` nay Hieu add day nhe ^^