Một số gọi là may mắn nếu trong hệ thập phân của nó chỉ chứa các số 4 hoặc 7.

Một số gọi là gần may mắn nếu nó viết được thành tổng của hai số may mắn, ví dụ 11=7+4, 14=7+7.

Cho một xâu chỉ gồm các số và dấu "?", yêu cầu thay thế các dấu "?" thành các chữ số từ 0->9 để xâu đó là một số gần may mắn, đồng thời số đó ko chứa các chữ số 0 vô nghĩa ở đầu và là số nhỏ nhất có thể. (độ dài xâu không quá 14). nếu không có kết quả in ra -1

Mọi người giúp em bài này với ạ ^_^

Giả sử số gần may mắn có thể viết dưới dạng:

   xxxxxxx
+    yyyyy

Thì các bộ (x,y) phía sau có thể là (4,4), (7,7) và (4,7)    (vì (4,7) và (7,4) là tương đương).

Các chữ số x phía trước có thể là 4 và 7.

Do dộ dài xâu nhỏ nên có thể duyệt các trường hợp rồi in ra kết quả.